Resor i tjänsten - definitioner
Tjänsteresa är en resa som föranleds av en förrättning i Sverige eller som är direkt föranledd av en utrikes förrättning eller som den som är stationerad i utlandet företar till eller från Sverige för statens räkning. Med tjänsteresa avses inte bara resa mellan tjänstestället eller bostaden och förrättningsstället eller den tillfälliga bostaden utan även resa som en tjänsteman måste göra för att få nattlogi eller för att äta.

Inrikes förrättning är tjänstgöring som en tjänsteman - utan att få annan anställning - fullgör på annat ställe i Sverige än tjänstestället. En förrättning kan endast göras i den egna tjänsten. Om en tjänsteman förenar en anställning tills vidare med en tidsbegränsad anställning på annan ort eller under viss tid nödgas ha dubbel bosättning vid tillträde av en annan tjänst är det sålunda i avtalets och kommunalskattelagens mening inte fråga om förrättning.

Utrikes förrättning är tjänstgöring eller uppdrag som fullgörs utom Sverige på någon annan ort än
den vanliga verksamhetsorten eller stationeringsorten utomlands.


Adress: Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, hämtställe 31
Tel 046-2227133, Fax 046-2224610
Ansvarig utgivare
Per-Evert Persson, Personalenheten
Senast uppdaterad:991014